مورخ:[1394-10-13 00:44:01]
»
»گلدی زاده و سارلی در جناح آیت الله نورمفیدی

حکیم گلدی زاده و دکتر سارلی به عنوان  دو عضو شورای راهبردی ستاد آیت الله نورمفیدی در استان گلستان تعیین شدند .

گلدی زاده و سارلی در جناح آیت الله نورمفیدی

حکیم گلدی زاده و دکتر سارلی به عنوان  دو عضو شورای راهبردی ستاد آیت الله نورمفیدی در استان گلستان تعیین شدند .

همچنین چهره هایی چون علی چوپانی - حسین بابایی- محمد پرتوی و رضا گلی نیز به عنوان اعضای شورای راهبردی آیت الله نورمفیدی در استان گلستان مشخص شدند. این شورا متشکل از 13 نفر می باشد. 

مبنع:اولکامیز